Splitsingsakte

Toelichting op de splitsingsakte
Honderden jaren geleden bestonden woningen uit niet meer dan 1 of 2 woonlagen. In de loop der tijd met name doch niet alleen door toename van de bevolking werden bijvoorbeeld in bergachtige gebieden woningen bovenop elkaar tegen berghellingen opgebouwd. Deze bouwwijze leidde er onder andere toe dat regelingen moesten worden getroffen wanneer er woningen met diverse woonlagen horizontaal in eigendom moest worden gesplitst. 

In Nederland ontstond deze behoefte na de Tweede Wereldoorlog bij het bouwen van koopwoningen. De bouw van appartemententencomplexen bood hiervoor een oplossing. 

Deze maatschappelijke behoefte leidde ertoe dat in 1952 in het Nederlands Burgerlijk Wetboek een 1e regeling werd opgenomen met betrekking tot splitsing van een of meerdere gebouwen in appartementstrechten. Het huidige appartementsrecht is geregeld in boek 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Artikel 106 lid 1 BW bepaalt dat een eigenaar zijn recht op een gebouw met bijbehorende grond kan splitsen in appartementsrechten. 

De splitsing van een gebouw in appartementstrechten vindt onder de Nederlandse wetgeving plaats door middel van een zogenaamde notariële splitsingsakte die ingeschreven wordt in de openbare registers. Aan deze akte wordt de zogenaamde splitsingstekening gehecht, waarop de begrenzing van de verschillende gedeelten van het gebouw en de grond, die bestemd zijn als privégedeelte, is aangegeven. 

De wet bepaalt voorts dat in de splitsingsakte een reglement van splitsing moet worden opgenomen. In dit reglement – doorgaans het modelreglement genoemd – worden door de bij de splitsing betrokken partijen de rechten en plichten die als gevolg van de splitsing ontstaan, geregeld. In de loop der jaren zijn verschillende modelreglementen tot stand gekomen. 

In het reglement van splitsing (het modelreglement dus) moeten de statuten van de vereniging van eigenaars worden opgenomen. De vereniging is bij uitstek de rechtsvorm waarin de eigenaren van de appartementsrechten zich verenigen. In de statuten van de vereniging zijn bepalingen opgenomen met name doch niet alleen over de wijze waarop de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en het vermogen van de eigenaren moeten worden beheerd. 

Samenvattend: De notariële splitsingsakte is onder de Nederlandse wetgeving noodzakelijk om een appartementencomplex horizontaal te splitsen. In deze splitsingsakte staan de appartementen individueel omschreven. 

 

Statuten & Modelreglement

De splitsingsakte bevat tevens het zogenaamde modelreglement en de statuten van de vereniging van eigenaars. De splitsingsakte van ons complex dateert van 28 juni 1993. In deze splitsingsakte is vanaf pagina 15/artikel 1 tot en met 28 het modelreglement opgenomen. De statuten van de vereniging van eigenaars staan in de splitsingsakte vanaf artikel 29.

Degenen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp kunnen hun kennis verrijken door het lezen van de desbetreffende splitsingsakte doch ook door bijvoorbeeld kennis te nemen van het “ABC van de vereniging van eigenaars”, uitgegeven door de belangenorganisatie voor appartementseigenaren en het boekje “monografieën – appartementen” geschreven door mr Mertens, uitgegeven bij Kluwer.